31.03.2011
SHOTA

ექიმები მუდამ ჟანმრთელობის სადარაჯოზე იყვნენ,არიან და იქნებიან
20.03.2010
ქრისტინე

ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა ყოველთვის შედეგზე ორიენტირებული უნდა იყოს
21.02.2010
უკმაყოფილება
ვალერი

მსურს დავრჩე ანონიმურად რადგან ის რაც გადამხდა ..ცოლი შევირთე, ოჯახი შევქმენი. მეუღლე მალე დაორსულდა და დიდი სიხარულის მოლოდინის მაგივრად ... გინეკოლოგებმა სიფილისი დაუდგინეს მეუღლეს თუმცა ქორწინებამდე ჩავიტარე გამოკვლევები უროლოგთან და არაფერი გჭირსო მითხრეს.(როგორც შემდეგ გავარკვიე სრულყოფილად არც გაოუკვლევივარ) სასწრაფოდ მკურნალობა დაუწყეს. რამოდენიმე ათასი ლარი დაიხარჯა, მაგრამ ბავშვი ათაშანგიანი დაიბადა. როდესაც ცოტათი პრეტენზიით მივედი ექიმებმა ნუ დაგვღუპავთო. შემდეგ გავიკითხე და მიმასწავლეს ნინოშვილის ქუჩაზე კანის და ვენერიული დაავადებების ცენტრიაო და მივმართე მათ. დაილოცოს ის კოლექტივი. თითქმის უფასოდ (რაც მანამდე დახარჯული მქონდა ვერ მოვთვლი) დადგინდა ზუსტი დიაგნოზი ჩემზე, მეუღლეზე და შვილზე.ჩაგვიტარეს მკურნალობა და დღეს ყველანი ისევ ჯანმრთელები და ბედნიერები ვართ. რა ეშველებოდა ჩემს პრობლემას, რომ არა ეს ღვთისნიერი ხალხი? ან რატომ არსებობენ ასეთი ფულზე გაგიჟებული არაპროფესიონალი ექიმები? როგორც ამიხსნეს არც გინეკოლოგს და არც უროლოგს არ ქონდათ ჩემი ოჯახისათვის სამედიცინო მომსახურეობის უფლება. ეშველება ოდესმე ამ ქაოსს და ბარდაგს ჯანმრთელობაში?
04.12.2009
უკმაყოფილება
სალომე

იმას ვერ უარვყოფთ რომ ბევრი რამ გაკეთდა ჯანდაცვიდ სექტორში,მაგრამ ჩემი პირადი მაგალითის საფუძველზე მინდა ვთქვა, რომ საავადმყოფოში ჯერ კიდევ გასატარებელია რეფორმების მთელი რიგი, კონკრეტულად, ავადმყოფის ბედი არ უნდა წყდებოდეს მისი მატერიალური მგომარეობით.
18.11.2009
უკმაყოფილება
Z. G. Sh

samedicino momsaxurebis xarisxi, saqarTveloSi, zogadad SemiZlia Sevafaso rogorc aradamakmayofilebeli: 1. dabali profesiuli kvalifikacia, 2. arasaTanado pacientTan urTierTobis unar-Cvevebi, 3. samedicino dawesebulebebSi susti menejmenti (ufro zusti iqneba saerTod araa menejmenti) 4. qveyanaSi ar arsebobs jandacvis erTiani organizaciuli politika da sistema, anu ar arsebobs arc strategia. arsebobs "situaciuri" jandacva da samedicino momsaxureba
30.10.2009
nino

chemi azrit zalian kargia medportali, titqmis nebismieri temaa ganxiluli
28.09.2009
უკმაყოფილება
ნინო

ერთი ექიმი ერთს ამბობს..მეორესთან მიხვალ – სხვა დიაგნოზს გისვამს...ვერ გაიგებ როგორ მოიქცე...ვინ არის მართალი...3 დიაგნოზი მიდევს...და რომელია ნეტა მართალი...იქნებ არც ერთი..
12.04.2009
ქეთევანი

მომწონს და ძალიან საჭიროა, ოღონდ ცოტა ზედაპირულია.
29.03.2009
უკმაყოფილება
დავითი

გამარჯობათ, კონკრეტულ შემთხვევას არ მოგწერთ შეგნებულად, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ექიმებმა, ჰუმანურობის შეგრდძნება დაკარგეს, სისტემის კომერციულობის გამო! მე ძალიან ვწუხვარ და ჩემს მსგავსად მოაზროვნე, სამწუხაროდ ბევრია თბილისში, მაგრამ მომაკვდავ პაციენტს, ბედის ანაბარად არ უნდა ტოვებდნენ ექიმები. და კიდევ, ექიმი მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებაში არ უნდა გრძნობდეს თავს ექიმად, ეს არა მარტო პროფესიული ვალდებულება უნდა იყოს სამუშაო საათების დროს... არამედ მორალურიც, სამუშაო საათების დასრულების შემდგომაც. "ჰიპოკრატეს ფიცი" ვიცი აღარ არსებობს, მაგრამ ვფიქრობ უნდა არსებობდეს.
20.03.2009
უკმაყოფილება
მაკა

ცოტა მეტად სიტკბოა საჭირო.
Next >>2  3  4  5  6  7  8