გერმანე ლომთათიძე


აკად. გულნარა ჩაფიძის ს
ახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი-კარდიოლოგი, რადიოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

1997 წლიდან დღემდე ულტრაბგერითი გამოკვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი.

1998-99 წწ - მიწვეული ექიმ-კარდიოლოგი, რადიოლოგი ბად-კროცინგენის გულის ცენტრში (გერმანია).

პუბლიკაციები: 38 სამეცნიერო შრომის ავტორი.