კარდიოექსპრესი

სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სადგური

კონტაქტი:
თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ.83/11
ტელ.: 004 950000 390000