კონკორდი

სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სადგური

კონტაქტი:
თბილისი, ჯანაშვილის ქ.3ა
ტელ.: 9444 956165