logo
GE 
    ოფიციალური ინფორმაცია
ჯანდაცვის სისტემა
ჯანდაცვის რეფორმა
საერთაშორისო აქტები
სამედიცინო ეთიკა
განათლება და მეცნიერება
გაიდლაინები
პროგრამები
სტანდარტები
სტატისტიკა
ორგანიზაციები
    სამედიცინო მომსახურება
სასწრაფო დახმარება
ჰოსპიტლები
დიაგნოსტიკა-მკურნალობა
მეანობა-გინეკოლოგია
ჯანმრთელობა და სილამაზე
სტომატოლოგია
ლაბორატორიები, სისხლის კომპონენტები
სპეციალისტები
სამედიცინო ცნობარი
პირველი დახმარება
პროფილაქტიკა
ლაბორატორიული გამოკვლევები 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
მედიცინის ისტორია
მედიცინა და რელიგია
არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედია
ტერმინები და განმარტებები


    11 წესი, რომელიც უნდა დაიცვათ, თუ კორონავირუსის საფრთხის გამო, თვითიზოლაციაში იმყოფებით

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ხა­თუ­ნა ზა­ხაშ­ვი­ლი თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში მყოფ პი­რებს დე­ტა­ლუ­რი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით მი­მარ­თავს.

ზა­ხაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თაც იზო­ლა­ცი­ა­ში ყოფ­ნა გა­ნე­სა­ზღვრე­ბათ, სახ­ლში და­მო­უ­კი­დე­ბელ ოთახ­ში გან­თავ­სდნენ და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან კონ­ტაქ­ტი და სა­ერ­თო სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ნივ­თე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ზღუ­დონ.

 

"ამ პე­რი­ოდ­ში თვი­თი­ზო­ლა­ცია და იზო­ლა­ცია ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ღო­ნის­ძი­ე­ბაა იმის­თვის, რომ მოხ­დეს ინ­ფექ­ცი­ის შემ­დგო­მი გავ­რცე­ლე­ბის შე­კა­ვე­ბა. წე­სე­ბი შედ­გე­ბა 11 პუნ­ქტის­გან, რომ­ლის დაც­ვაც არაა სირ­თუ­ლე. ვფიქ­რობ, რომ ადა­მი­ა­ნებს არ შე­უქ­მნის და­მა­ტე­ბით დის­კომ­ფორ­ტს. მო­გე­ბა ამ წე­სე­ბის დაც­ვის­გან იქ­ნე­ბა წარ­მო­უდ­გენ­ლად დიდი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის.

ამი­ტომ თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც გა­ნე­სა­ზღვრე­ბა, რომ ისი­ნი უნდა იყ­ვნენ თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში და ასე­თე­ბი არი­ან ინ­ფექ­ცი­ის მა­ღა­ლი გავ­რცე­ლე­ბის არე­ა­ლე­ბი­დან დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, ასე­ვე და­დას­ტუ­რე­ბულ შემ­თხვე­ვას­თან ახ­ლო­კონ­ტაქ­ტი­რე­ბუ­ლი პი­რე­ბი, ჩა­მოს­ვლი­დან ან ამ კონ­ტაქ­ტი­დან შემ­დგო­მი 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში - რა­საც ვურ­ჩევთ ასეთ ადა­მი­ა­ნებს ეს არის:

 1. დარ­ჩით სახ­ლში. ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი უნდა დარ­ჩნენ სახ­ლში, არ უნდა ია­რონ სკო­ლებ­ში, სამ­სა­ხურ­ში, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ თავ­შეყ­რის ად­გი­ლებ­ში, არ უნდა მო­ახ­დი­ნონ გა­და­ად­გი­ლე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით და თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი, რაც გვიდ­გე­ბა ხოლ­მე, მა­გა­ლი­თის­თვის სა­ყიდ­ლე­ბი, და­იკ­მა­ყო­ფი­ლონ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის დახ­მა­რე­ბით, ან ინ­ტერ­ნეტშეკ­ვე­თე­ბით და მი­უ­თი­თონ, რომ მათ­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი საგ­ნე­ბი დარ­ჩეს მათ კა­რებ­თან.
 2. შე­ზღუ­დონ კონ­ტაქ­ტე­ბი მათ­თან ერ­თად მცხოვ­რებ ადა­მი­ა­ნებ­თან. თუ ერთ ბი­ნა­ში ცხოვ­რობს რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც უნდა იყოს თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში, უნდა იყოს გან­ცალ­კე­ვე­ბულ სა­ძი­ნე­ბელ­ში და ეცა­დოს, რაც შე­იძ­ლე­ბა იშ­ვი­ა­თად გა­მო­დი­ო­დეს ოთა­ხი­დან. სა­ერ­თო სივ­რცე­ე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბი­სას უნდა ეცა­დოს, რომ ამ სირ­ცე­ებ­ში შე­ხე­ბა და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა მი­ნი­მუ­მამ­დე იყოს დაყ­ვა­ნი­ლი და თუ მა­ინც ხდე­ბა შეხ­ვედ­რა, გა­მო­ი­ყე­ნოს ნი­ღა­ბი.
 3. თუ ასეთ ადა­მი­ანს, ვინც თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბა, ესა­ჭი­რო­ე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბა, რა­ი­მე სხვა მი­ზე­ზით, ის აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­უ­კავ­შირ­დეს იმ ექიმს, ვის­თა­ნაც აპი­რებს ვი­ზიტს, გა­აფრ­თხი­ლოს მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ, რათა კარ­გად და­ი­გეგ­მოს მისი ვი­ზი­ტი. იქ მის­ვლი­სას გა­მო­ი­ყე­ნოს ნი­ღა­ბი.
 4. მე­ო­თხე რჩე­ვა არის ის, რომ მი­თი­თე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, გა­მო­ი­ყე­ნოს ნი­ღა­ბი.
 5. ხვე­ლი­სა და ცე­მი­ნე­ბის ეტი­კე­ტი. ცხვირ­ზე აი­ფა­რონ ერთჯე­რა­დი ცხვირ­სა­ხო­ცი და გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­დეგ მა­შინ­ვე უნდა გა­და­აგ­დონ უსაფრ­თხოდ.
 6. ცე­მი­ნე­ბის, ხვე­ლის, ხე­ლის და­ბინ­ძუ­რე­ბის საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის, ტუ­ა­ლე­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­დეგ, აუ­ცი­ლებ­ლად და­ი­ბა­ნეთ ხე­ლე­ბი საპ­ნი­თა და გამ­დი­ნა­რე წყლით.
 7. არ გა­მო­ი­ყე­ნონ სა­ზი­ა­რო სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო საგ­ნე­ბი სხვა ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად. თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში მყოფს უნდა ჰქონ­დეს თა­ვის­თვის გა­მო­ყო­ფი­ლი თეფ­ში, ჭიქა, ჩან­გა­ლი, კოვ­ზი და ა.შ. მათ გა­რე­ცხვა უნდა მოხ­დეს გან­ცალ­კე­ვე­ბით.
 8. და­აკ­ვირ­დნენ თა­ვი­ანთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­სა და სიმპტო­მებს. თუ შე­იმ­ჩნე­ვა გა­უ­ა­რე­სე­ბა, აქვთ ტემ­პე­რა­ტუ­რა მო­მა­ტე­ბუ­ლი, გა­უჩ­ნდე­ბათ ხვე­ლა ან სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბა, სას­წრა­ფოდ და­უ­კავ­შირ­დნენ სა­კონ­ტაქ­ტო პი­რებს.
 9. ნუ მი­ი­ღებთ ამ პე­რი­ოდ­ში სტუმ­რებს. უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბის სტუმ­რო­ბის­გან შე­ი­კა­ვეთ თავი.
 10. რაც შე­ე­ხე­ბა ში­ნა­ურ ცხო­ვე­ლებს, თუ გყავთ ასე­თი ცხო­ვე­ლე­ბი, ეცა­დეთ, რომ მათ­თან კონ­ტაქ­ტი შე­ზღუ­დოთ. თუ იძუ­ლე­ბუ­ლი ხართ, რომ გქონ­დეთ კონ­ტაქ­ტი, და­ი­ბა­ნეთ ხელი კონ­ტაქტს შემ­დეგ.
 11. ნარ­ჩე­ნებს შე­ე­ხე­ბა, გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ხელ­სა­ხო­ცე­ბი და ნიღ­ბე­ბი უნდა მო­თავ­სდეს ცე­ლოფ­ნის პარკში, შევ­სე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში პარკს გა­და­ეკ­ვრე­ბა თავი, მო­თავ­სდე­ბა გან­მე­ო­რე­ბით მე­ო­რე პარკში, ამა­საც გა­და­ეკ­ვრე­ბა თავი და ამის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა გა­ნად­გუ­რე­ბულ იქ­ნას სა­ერ­თო სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ნარ­ჩე­ნებ­თან ერ­თად და ასე­თი ნარ­ჩე­ნე­ბის პარკში არ მო­ა­თავ­სოთ საკ­ვე­ბის ნარ­ჩე­ნე­ბი“,- გა­ნა­ცხა­და ზა­ხაშ­ვილ­მა.

http://www.ncdc.ge

2020.03.06


ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში
ინტერნეტ მარკეტი
 დიეტები
 კოსმეტოლოგია
  წყალი
  მასაჟი
  სტომატოლოგია
  სქესობრივი ცხოვრება
  დასვენება, ტურიზმი, ჯანმრთელობა
  ბავშვი
  ორსულობა, გინეკოლოგია, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა
  კოლოპროქტოლოგია
  შეკრულობა
  უროლოგია
 რა უნდა ვიცოდეთ დიარეის შესახებ
 ჯილეხი
 ეპილეფსია
 ადამიანის გენომი
 ადამიანის რეპროდუქცია
 ალერგია
 არტერიული ჰიპერტენზია
 გრიპი და სხვა რესპირატორული დაავადებები
 ვენების ვარიკოზული დაავადება
 ვირუსული ჰეპატიტი
 ვიტამინები
 იმუნიზაცია და ვაქცინაცია
 კომპიუტერი და ჯანმრთელობა
 მალარია
 ოსტეოპოროზი
 საკვებით და წყლით გადაცემადი ინფექციები
 სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები
 ტკივილი გულის არეში
 ფრინველის გრიპი
 შაქრიანი დიაბეტი
 შიდსი
 ჯანსაღი კბილები
 ჯანსაღი კვება
 ჰიპერჰიდროზი - ჭარბი ოფლიანობა

დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ...

მოგწონთ თუ არა ”მედპორტალი”?

   ***  1505 "სამინისტროს ცხელი ხაზი"    ***   2 398018 "შიდსი - ცხელი ხაზი"    ***  2 911926 "ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი"    ***  2 103003 "პაციენტის ცხელი ხაზი"    ***  2 103003 "ჯანდაცვის ომბუდსმენი"    ***  2 960505, 2 921000 "ნდობის ტელეფონი"    ***  2 941208 "ნარკოლოგიური დახმარების საკონსულტაციო ცხელი ხაზი"

საავტორო უფლებები დაცულია © პარტნიორები ჯანმრთელობისათვის (PfH) , ჯმნც (NHMC)
თბილისი, 2006