სამედიცინო სტანდარტები 2005


  1.4.5 შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი ( შიდსი )

  1.4.6 მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი

  1.5 რეფერალური დახმარება

  1.6 ფსიქიატრია

  1.7 ფთიზიატრია

  1.7.1 პირველადი დახმარება

  1.7.2 ბავშვთა ტუბერკულოზი

  1.7.3 ტუბერკულოზის ოპერაციული მკურნალობა

  1.7.4 ფილტვის ტუბერკულოზი

  1.7.5 ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი

  1.7.6 ზედდებული სტანდარტები

  1.8. მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების და მუდმივჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტების სამედიცინო დახმარება

  1.9. სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა დამატებითი სამედიცინო გამოკვლევა

  1.10. ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

  1.10.1. დიაგნოსტიკა

  1.10.2. ზედდებული სტანდარტები

  1.10.3. სტაციონარული მკურნალობა

  1.10.4. ნეიროონკოლოგია

  1.10.5. კრიოთერაპია

  1.10.6. სხივური თერაპია

  1.10.7. ქიმიოთერაპია

  1.10.8. ონკოჰემატოლოგია

  1.11. გულის ქირურგია

  1.12. ორგანოთა ტრანსპლანტაცია და დიალიზი

  2. მოსახლეობის ამბულატორიული დახმარება


  * - "მოსახლეობის ურგენტული დახმარება" დროებით მოქმედებს 2004 წლის სამედიცინო სტანდარტების მიხედვით.

  გვერდი: 1  2  3  4  5  6