ტუბსაწინააღმდეგო დისპანსერი N2

დისპანსერი ახორციელებს ბავშვთა და მოზრდილთა ფთიზიატრიულ მომსახურებას

დისპანსერის დირექტორი: ზეინაბ სანდოძე

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ბავშვთა ფთიზიატრია
მზევინარ კომახიძე, ნინო წივწივაძე
მოზრდილთა ფთიზიატრია
დალი გორგოძე, ლალი ჭანტურია, ქეთევან ზედაშიძე, ნანა პოპოვა, თამარ გენებაშვილი
რენტგენოდიაგნოსტიკა
ნანა წიქვაძე
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
ირინა გოგლიძე
კონტაქტი:
თბილისი, მ.ლებანიძის ქ.10
ტელ.: 2345266, 2352983
ვებ-გვერდი: medportal.ge/tb2